FANDOM


Người loan báo trong Liên minh huyền thoại thông báo các sự kiện quan trọng trong game, ví dụ như lượt giết, chết và các công trình, kể cả chế độ Người chơi và chế độ Khán giả.Thông báo trong chế độ Người chơi

Thông báo về lượt giết của đội.
 • Play "An enemy has been slain! (Kẻ địch đã bị giết!)"
 • Play "An enemy has been slain! (Kẻ địch đã bị giết!)"
 • Play "An enemy has been slain! (Kẻ địch đã bị giết!)"
 • Play "You have slain an enemy!! (Bạn đã giết một kẻ địch)"
 • Play "You have slain an enemy! (Bạn đã giết một kẻ địch)"
 • Play "You have slain an enemy! (Bạn đã giết một kẻ địch)"
 • Play "Killing Spree! (Giết "
 • Play "Killing Spree!"
 • Play "Unstoppable! (Không thể ngăn cản!)"
 • Play "Dominating!"
 • Play "Legendary! (Trở thành huyền thoại!)"
 • Play "Legendary! (Trở thành huyền thoại!)"
 • Play "Double Kill!"
 • Play "Double Kill!"
 • Play "Double Kill!"
 • Play "Triple Kill!"
 • Play "Triple Kill!"
 • Play "Quadra Kill!"
 • Play "Quadra Kill!"
 • Play "Penta Kill!"
 • Play "Penta Kill!"Enemy Kill announcements
 • Play "An ally has been slain!"
 • Play "An ally has been slain!"
 • Play "You have been slain!"
 • Play "You have been slain!"
 • Play "Enemy Killing Spree!"
 • Play "Enemy Killing Spree!"
 • Play "Enemy Rampage!"
 • Play "An enemy is Unstoppable!"
 • Play "An enemy is Unstoppable!"
 • Play "An enemy is Dominating!"
 • Play "An enemy is Godlike!"
 • Play "An enemy is Godlike!"
 • Play "An enemy is Legendary!"
 • Play "An enemy is Legendary!"
 • Play "Enemy Double Kill!"
 • Play "Enemy Double Kill!"
 • Play "Enemy Triple Kill!"
 • Play "Enemy Triple Kill!"
 • Play "Enemy Quadra Kill! (Đối phương giết mạng thứ tư!)"
 • Play "Enemy Penta Kill! (Đối phương giết mạng thứ năm!)"
 • Play "Enemy Penta Kill! (Đối phương giết mạng thứ năm!)"Other Kill announcements
 • Play "First Blood! (Chiến Công Đầu!)"
 • Play "Executed! (Bị lính/trụ hạ gục!)"
 • Play "Shut down! (Chấm dứt chuỗi chiến công!)"
 • Play "Shut down! (Chấm dứt chuỗi chiến công!)"
 • Play "Aced! (Quét sạch!)"
 • Play "Aced! (Quét sạch!)"Game announcements
 • Play "A summoner has disconnected!"
 • Play "A summoner has reconnected!"
 • Play "A summoner has reconnected!"
 • Play "Quest Received!"Summoner's Rift announcements
 • Play "Welcome to Summoner's Rift!"Crystal Scar announcements
 • Play "Welcome to the Crystal Scar!"
 • Play "The battle will begin in 30 seconds!"
 • Play "The battle has begun!"
 • Play "Your team has captured the Windmill!"
 • Play "Your team has captured the Drill!"
 • Play "Your team has captured the Boneyard!"
 • Play "Your team has captured the Quarry!"
 • Play "Your team has captured the Refinery!"
 • Play "The enemy has captured the Windmill!"
 • Play "The enemy has captured the Drill!"
 • Play "The enemy has captured the Boneyard!"
 • Play "The enemy has captured the Quarry!"
 • Play "The enemy has captured the Refinery!"
 • Play "Your nexus is at 75% health!"
 • Play "Your nexus is at 50% health!"
 • Play "Your nexus is at 25% health!"
 • Play "The enemy nexus is at 75% health!"
 • Play "The enemy nexus is at 50% health!"
 • Play "The enemy's nexus is at 25% health!"Twisted Treeline announcements
 • Play "Welcome to the Twisted Treeline!"
 • Play "Welcome to the Twisted Treeline!"
 • Play "The altars will unlock in 30 seconds!"
 • Play "The altars have unlocked!"Thông báo trong bản đồ Vực Gió Hú
 • Play "Welcome to the Howling Abyss!"
 • Play "Welcome to the Murder Bridge!"Thông báo trong bản đồ cơ bản và bản đồ ARAM
 • Play "Thirty seconds until minions spawn!"
 • Play "Minions have spawned!"
 • Play "Your turret has been destroyed!"
 • Play "Your turret has been destroyed!"
 • Play "Your team has destroyed a turret!"
 • Play "Your inhibitor has been destroyed!"
 • Play "Your inhibitor has been destroyed!"
 • Play "Your inhibitor is respawning soon!"
 • Play "Your team has destroyed an inhibitor!"
 • Play "Your team has destroyed an inhibitor!"
 • Play "The enemy's inhibitor is respawning soon!"
 • Play "The enemy's inhibitor is respawning soon!"Lễ Phục Sinh
 • Play "Critical path, critical path!"

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.