FANDOM


Trang phục

  • Braum Mặc định
  • Braum Đồ Long
  • Braum Mãnh Hổ Đô Vật
  • Braum Hiệp Sĩ Dũng Cảm