FANDOM


Trang phục

  • Braum Mặc định
  • Braum Đồ Long
  • Braum Mãnh Hổ Đô Vật
  • Braum Hiệp Sĩ Dũng Cảm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.